Avio-karte.hr

Opći uvjeti

Opći uvjeti

Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio ugovora ili karte/vouchera koji nastane između agencije AVIO-KARTE.HR i putnika. Putnik je svaka osoba koja je napravila valjanu rezervaciju ili kupnju usluge AVIO-KARTE.HR i na nju se odnose ti uvjeti i upute.

AVIO-KARTE.HR posrednik je između putnika i pružatelja proizvoda ili usluge te je odgovoran putniku pružiti sve informacije potrebne za ​​putovanje. Agencija AVIO-KARTE.HR ne odgovara za pojedinačne uvjete koje diktira pružatelj proizvoda ili usluga. Putnik može dobiti informacije o proizvodima i uslugama koje pruža agencija AVIO-KARTE.HR osobno u uredu, putem emaila, telefona i putem web stranice. Svaki proizvod zahtijeva svoje uvjete i svoj način rezervacije, a smatra se da ih je putnik dobio uz rezervaciju.

Cijene

Cijene proizvoda navedene na web stranicama i reklamnom materijalu služe u informativne svrhe. Točnu cijenu pojedinih proizvoda putnici će dobiti u uredu, preko telefona ili emaila. Sve cijene koje putnik primi u obliku ponude na ovaj način već uključuju sve pristojbe i dodatke, osim ako je drugačije određeno. Kotacija/ponuda se odnosi samo na plaćanja u okviru radnog vremena u istom danu izdavanja kotacije. 

Rezervacije

Putnik je dužan uz rezervaciju navesti sve svoje podatke (kako su navedene u valjanoj putnoj ispravi), priložiti dokumente koje traži proizvod te platiti troškove rezervacije, ukoliko to zahtijeva proizvod. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima koje određuje svaki proizvod; ti uvjeti se šalju putniku, a on se odlučuje na osnovi dobivenih informacija. U slučaju da putnik pri rezervaciji ne dostavi pravilne podatake, odgovoran je za sve troškove ili posljedice nastale zbog nepravilnih podataka.

Neki pružatelji usluga nude rezervacije na zahtjev (tvz. request). Ako dođe do takve ponude, putnik je obavješten o uvjetima takve rezervacije određenog pružatelja usluga i dužan je poštivati ih ako prihvati njihovu ponudu.

Isplate

Dan isplate je dan na koji putnik izvrši uplatu u podružnici AVIO-KARTE.HR ili kada AVIO-KARTE.HR dobije isplatu na svoj transakcijski račun; isplata mora biti vidljiva na transakcijskom računu AVIO-KARTE.HR za vrijeme radnog vremena. Putnik može platiti gotovinom ili na drugi način. Sukladno s uvjetima negotovinskog poslovanja financijskih institucija, u slučaju povrata sredstava AVIO-KARTE.HR ne može isplatiti gotovinu, ali putnik može zahtijevati kredit ako mu pripada.

Promjene i otkazi

Putnik može zahtijevati promjene za proizvod ili uslugu (na primjer promjena imena, broja putnika, datum, mjesto ...), ali samo pod uvjetima koje diktira proizvod ili usluga. Za promjenu imena putnik mora platiti troškove kao što je navedeno u uvjetima davatelja proizvoda ili usluge o kojima je putnik bio prethodno obaviješten, a pod uvjetom da proizvod ili usluga omogućuje željene promjene.

Putnik može u svakom trenutku odustati od proizvoda ili usluge u pisanom obliku, ali u trenutku otkaza vrijede uvjeti za otkazne troškove određenog proizvoda ili usluge. AVIO-KARTE.HR i putnik moraju poštovati važeće uvjete kako ih je odredio davatelj proizvoda ili usluge. Ako uvjeti proizvoda ili usluge putniku omogućuju djelomični povratak novca kod otkaza proizvoda ili usluge, putnik je dužan dostaviti sve dokumente koje je pružatelj proizvoda ili usluge traži.

Ako putnik uz rezervaciju predviđa da zbog određenih okolnosti neće moći na putovanje možemo dogovoriti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza vrijedi u slučaju službenih razgovora, neočekivanog pogoršanja zdravlja ili smrti člana uže obitelji (supružnik, roditelji, djeca) i odobrava se samo uz predočenje odgovarajuće potvrde. Premija osiguranja iznosi 3,5 % od ukupne prodajne cijene proizvoda ili usluge + 6,5 % PDV-a. Uz ugovaranje osiguranja otkaza smatra se da putnik prihvaća opće uvjete osiguranja. 

Ako putnik ne otkaže putovanje u skladu s uvjetima prije početka putovanja, nema pravo tražiti povrat na osnovu otkaza osiguranja. Također, smatra se da putnik nije počeo s putovanjem i da je raskinuo ugovor ako ga ne preuzme prijevoznik (zrakoplovni, brod, autobus, i slično) iz bilo kojeg razloga bez obzira na to da li se to dogovdilo na početku ili usred putovanja. Putnik je u tom slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja je uz to nastala i nema pravo na povrat na osnovu osiguranja od otkaza.

Zahtjev za izvršenje osiguranja od otkaza nije moguće koristiti poslije datuma polaska na put kao ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja.

Prigovori i žalbe

Putnik može podnijeti pisani prigovor u zakonskom roku. Bez pisanog prigovora AVIO-KARTE.HR neće rješavati zahtjeve za smanjenje cijene te odštetne i druge zahtjeve. Putnik treba poslati pismeni prigovor na sljedeću adresu: AVIO-KARTE.HR d.o.o, Kržičeva 9, 1000 Ljubljana.

Prigovor mora biti potpisan, a slati ga može svaki putnik u svoje ime ili u pisanom obliku ovlastiti treću osobu. Odobrenje treba biti priloženo uz prigovor, u protivnom AVIO-KARTE.HR neće rješavati reklamaciju. Reklamacija mora biti opravdana. Putnik stoga treba priložiti relevantne dokaze i / ili dati potvrdu hotelijera, prijevoznika ili druge odgovarajuće osobe. Ukoliko se reklamacija odnosi na određenog pružatelja usluge ili proizvod, AVIO-KARTE.HR kod pružatelja usluge zastupa interese putnika u rješavanju pojedinačnih pritužbi te šalje putniku odgovore pružatelja na reklamaciju. AVIO-KARTE.HR ne preuzimaju odgovornost za provedbu proizvoda ili usluga na koje se ne može utjecati.

Putni dokumenti

Putnik koji putuje u inozemstvo treba imati sa sobom važeći dokument (to znači putovnicu ili drugi  važeći dokument) kojim može ući u državu. U slučaju da država u koju putuje zahtijeva određeno vrijeme valjanosti dokumenta kojim putuje na dan ulaska u državu, putnik je dužan te uvjete pratiti sam i postupiti prema zahtijevima te države. AVIO-KARTE.HR ne odgovara za neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja.
Također, putnik je dužan prije putovanja pridobiti vize za države u koje putuje (u koliko ta država za ulazak zahtjeva vizu) i obaviti cijepljenja koja zahtijeva ta država. U slučaju da je odbijen ulazak u državu zbog nesređenih dokumenata ili drugih zapreka, sve troškove snosi putnik sam.
Uz rezervaciju određenih proizvoda, putnik treba ostaviti svoje podatke - iste kao i na službenim dokumentima (putovnica, osobna iskaznica); putnik u skladu sa propisima državnih granica i uslužnim zakonodavnim aktima u drugoj državi treba dokumente nositi sa sobom. U slučaju da su nepravilni podaci uzrok za kašnjenje, dodatne troškove ili prekinuto putovanje, za sve nastale troškove odgovara putnik sam.
Ako putnik na putovanju izgubi dokumente (ili ako ih ukradu) koji su potrebni za nastavak putovanja ili vraćanje u vlastitu domovinu treba, putnik o vlastitom trošku treba izraditi nove dokumente. U slučaju da putnik mora zbog izgubljenih dokumenta prekinuti putovanje, nema pravo na povratak troškova.

Obavijesti prije putovanja

Putnici neće primati posebne obavijesti u vezi putovanja od strane AVIO-KARTE.HR osim u prethodno dogovorenim slučajevima. Putnik sam snosi troškove za štetu koja nastane ako putnik daje krivu adresu za ispunjenje vouchera ili uvjeta.

Zdravstveni propisi

Po propisima Svjetske zdravstvene organizacije za putovanja u određene države putnik je dužan cijepiti se i dobiti valjan dokument. Svaki putnik dužan je provjeriti zdravstvene propise država u koje putuje i uzeti ih u obzir. AVIO-KARTE.HR ne odgovara za probleme i troškove koji nastanu zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju putuje. 

Točnost podataka prijevoznika

AVIO-KARTE.HR ne odgovara za točnost podataka u kopnenom, morskom i zračnom prijevozu ili za izvanredne putne prijevoze. Odgovornost prijevoznika je određena ugovorom kojeg potpisuje putnik s prijevoznikom, a počinje vrijediti početkom upotrebe prijevoznog sredstva. AVIO-KARTE.HR ne odgovaraju za štetu koja se nastaje zbog kašnjenja, kvara ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva.

Ostalo

AVIO-KARTE.HR štiti sve pridobljene podatke o putnicima u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka. Putnik potpisom ugovora pristaje na upotrebljavanje podataka u svrhu marketinga, istraživanja tržišta, segmentacije kupaca, statističke obrade i obaviještanja o ponudi AVIO-KARTE.HR i njenih poslovnih partnera. Ukoliko putnik na to ne pristaje, treba to naglasiti uz rezervaciju/kupnju. U sve cijene je već uključen porez na dodanu vrijednost. U slučaju spora između stranaka određuje se nadležnost suda u Zagrebu. Ovi opći uvjeti vrijede za sve ugovore koji su ugovoreni od dana objave.

i. Aviokarte

Ukoliko ugovor predstavlja avio karta, vrijede opći uvjeti određeni od strane međunarodnog udruženja prijevoznika IATA. Za svaku avio kartu vrijede posebni uvjeti o kojima je putnik obaviješten prije ili za vrijeme kupovine od strane AVIO-KARTE.HR, a određuje ih prijevoznik. Putnik i AVIO-KARTE.HR dužni su uzeti u obzir uvjete koje određuje avio kompanija. AVIO-KARTE.HR je posrednik između putnika i avio kompanija te je kao takva odgovoran za to da putniku da sve potrebne informacije. AVIO-KARTE.HR ne odgovara za pojedine uvjete koje daje avio kompanija.
Cijene avio karata navedene na internetskoj stranici i reklamnim materijalima su informativne. Točne cijene će putnik dobiti u poslovnici, preko telefona ili preko maila. U sve cijene koje putnik dobije u okviru ponude su već uključene sve pristojbe i dodaci. Kotacija/ponuda vrijedi samo za plaćanja u okviru radnog vremena isti dan izdaje kotacije; sljedeći dan kotacija/ponuda više ne vrijedi, osim ako je drugačije posebno naglašeno. Cijene avio karata mogu se dnevno mijenjati zbog promjena u deviznom tečaju i visini naknade o čemu će putnik biti obaviješten u vrijeme rezervacije. 

Putnik je dužan uz rezervaciju navesti sve podatke (koji su objavljeni u važećim putnim dokumentima), priložiti dokumente ako to zahtijeva avio kompanija i platiti moguće troškove rezervacije. Uvjeti rezervacije ovise od uvjetima koje određuje svaka avio kompanija za odabrani tip avio karte. Ti se uvjeti šalju putniku koji donosi odluku na osnovi dobivenih informacija. U slučaju da putnik uz rezervaciju ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove i posljedice koje nastanu zbog nepravilnih podataka. Neke avio kompanije nude rezervacije po redu čekanja (tvz. wait list). U slučaju da dođe do takve ponude, putnik je obaviješten o uvjetima takve rezervacije i dužan je raditi u skladu sa tim uvjetima ukoliko prihvati njihovu ponudu. 
Za dan isplate uzima se dan kada putnik izvrši uplatu u podružnici AVIO-KARTE.HR ili kada AVIO-KARTE.HR dobije isplatu na svoj transakcijski račun; isplata mora biti vidljiva na transakcijskom računu AVIO-KARTE.HR u okviru radnog vremena. Putnik može platiti gotovinom ili na drugi način. Sukladno s uvjetima negotovinskog poslovanja financijskih institucija, u slučaju povrata sredstava AVIO-KARTE.HR ne može isplatiti gotovinu, ali putnik može zahtijevati kredit ako mu pripada.
Avio kompanija zadržava pravo izmjene datuma i vremena polaska ili otkaza putovanje zbog promjene reda letenja ili više sile te pravo da promijeni smjer putovanja kada se promjene uvjeti putovanja (novi raspored, neizvjesna situacija u zemlji, prirodne katastrofe ili drugi nepredvidljivi uzroci na koje AVIO-KARTE.HR ne može utjecati), bez posebne naknade i pod važećim propisima u putničkom prometu.

U slučaju da avio kompanija odustaje od leta, putnik ima pravo na povrat ukupnog uplaćenog iznosa. U slučaju otkaza leta putnik nema pravo na naknadu troškova vize potrebne za ulazak u državu u koju je želio putovati i troškova cijepljenja kojeg zahtijeva država. AVIO-KARTE.HR ne odgovara za kašnjenja aviona kao ni za promjene putovanja putnika koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zahtijevati promjene u putovanju (na primjer promjena imena, broja putnika, datuma, destinacije... ), ali samo u okviru uvjeta koje ima avio kompanija za odabranu avio kartu. Za izvedbu promjene putnik mora platiti troškove koji su određeni uvjetima avio kompanije i o kojima bio je putnik prethodno obaviješten ali samo ako odabrana avio karta dopušta željene promjene, o čemu je putnik pismeno/usmeno obaviješten.

Putnik može pismenim putem okazati avio kartu, ali u trenutku otkaza počinju vrijediti otkazni troškovi prema uvjetima avio kompanije. AVIO-KARTE.HR i putnik dužni su poštovati valjane uvjete avio kompanije. Ako uvjeti omogućuju putniku povrat dijela sredstava uplaćenih za kartu, dužan je priložiti sve dokumente koje avio kompanija zahtijeva. 

Prtljaga

Kod avio prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo avio kompanija na osnovi uvjeta koji vrijede u međunarodnom avionskom putničkom prometu. Gubitak ili oštećenje prtljage putnik sam prijavljuje prijevozniku. Za prijevoz posebne prtljage kao što je bicikl, oprema za golf i slično, putnik treba izvršiti nadoplatu u zračnoj luci prije polaska. Prijevoz posebne prtljage potrebno je najaviti već kod rezervacije, ali avio kompanija zadržava pravo odbiti prijevoz posebne prtljage zbog ograničenih kapaciteta. Sve troškove ili štetu snosi putnik sam.

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje avio kompanija je besplatan. Kod avio prijevoza putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do određene težine. Svaki dodatni kilogram putnik sam nadoplaćuje u odgovarajućoj valuti prema uvjetima određene avio kompanije. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatnu prtljagu. Kod avio prijevoza je za prtljagu odgovorna isključivo avio kompanija na osnovi propisa koji vrijede u međunarodnom avionskom putničkom prometu.

U slučaju gubitka prtljage, putnik treba ispuniti obrazac PIR avio kompanije kojom je putovao i predati ga predstavniku avio kompanije, a jednu kopiju treba zadržati za sebe. Na temelju obrasca, avio kompanija putniku isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. 
AVIO-KARTE.HR ne odgovaraju za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari i dokumenata iz prijevoznih sredstava (avion, autobus, brod i slično).  


Točnost prijevoznika

AVIO-KARTE.HR ne odgovaraju za točnost prijevoza na kopnu, moru i zraku, kada se radi o redovnom ili izvanrednom javnom putničkom prijevozu, plovidbama ili letovima. Odgovornost prijevoznika je prikladno određena ugovorom između putnika i prijevoznika koji počne vrijediti početkom upotrebe prijevoznog sredstva. AVIO-KARTE.HR ne odgovaraju za štetu koja je nastala zbog kašnjenja, otkaza ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva. 

ii. STAy Student (smještaj, ture, prijevozi) & Exclusively Hotels

Putnik je kod rezervacije dužan navesti sve podatke (kako su navedeni u važećim putnim dokumentima), priložiti dokumente koje zahtijeva proizvod te platiti troškove rezervacije ako to zahtijeva proizvod. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima koji vrijede za svaki proizvod posebno; ti uvjeti se šalju putniku, a on odlučuje na temelju primljenih informacija. U slučaju da putnik uz rezervaciju ne navede pravilne podatke, snosi sve troškove koji nastanu kao posljedica nepravilnih podataka. Neki pružatelji usluga nude rezervacije na zahtjev (tvz. request). Ako dođe do takve ponude, putnik je obavješten o uvjetima takve rezervacije određenog pružatelja usluga i dužan je poštivati ih ako prihvati njihovu ponudu.

Dan isplate je dan na koji putnik izvrši uplatu u podružnici AVIO-KARTE.HR ili kada AVIO-KARTE.HR dobije isplatu na svoj transakcijski račun; isplata mora biti vidljiva na transakcijskom računu AVIO-KARTE.HR za vrijeme radnog vremena. Putnik može platiti gotovinom ili na drugi način. Sukladno s uvjetima negotovinskog poslovanja financijskih institucija, u slučaju povrata sredstava AVIO-KARTE.HR ne može isplatiti gotovinu, ali putnik može zahtijevati kredit ako na njega ima pravo.

Nakon obavljene rezervacije i uplate, AVIO-KARTE.HR izdaju "voucher", koji vrijedi kao potvrda rezervacije i uplate proizvoda ili usluge. Putnik uvijek treba imati sa sobom voucher kao potvrdu o rezervaciji i plaćanju. Pružatelj usluge ili proizvoda ga bez "vouchera" nije dužan preuzeti. AVIO-KARTE.HR je posrednik između putnika i pružatelja usluga ili proizvoda i kao takav ne odgovara za pojedine uvjete određenog pružatelja usluga ili proizvoda. AVIO-KARTE.HR nije odgovoran za bilo kakve zahtjeve, gubitke, štetu i troškove u slučaju štete, nesreće ili smrti, oštećenja ili gubitka prtljage ili druge imovine, nezadovoljstvo, razočaranje, nervozu ili frustraciju koja može nastati zbog: 

a) pogreške druge stranke;

b) mehaničkog kvara, akcije vlade, vremena ili drugih faktora na koje AVIO-KARTE.HR nema utjecaja;

c) neuspjeha putnika da pridobije sve potrebne dokumente;

d) putnikove nesposobnosti ili nepažnje da slijedi uputae koje uključuju, ali nisu ograničene na prijavu (check-in), odjavu (check-out), upravljanje prtljagom;

e) otkazivanja ili promjene ponude putovanja iz bilo kojeg razloga;

f) bilo kojih fizičkih ograničenja ili zdravstvenih problema putnika.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zahtjevati promjene putovanja (na primjer promjena imena, broja putnika, datuma, destinacije ... ), ali u okviru uvjeta koje diktira pružatelj usluge ili proizvoda. Osim troškova koje zahtijeva usluga ili proizvod, putnik je svaku promjenu dužan platiti AVIO-KARTE.HR pristojbu od 192 KN i moguće druge troškove koje zaračunava pružatelj usluge ili proizvoda i o kojima je putnik obaviješten kod rezervacije prije uplate. Sve promjene trebaju biti napravljene najmanje tjedan dana prije polaska ili u roku kojeg određuje pružatelj usluge ili proizvoda.

U slučaju da putnik otkaže putovanje više od 72 sata prije polaska, troškovi otkazivanja iznose 192 KN za izdani voucher i druge potencijalne troškove otkazivanja, koje zaračunava pružatelj usluga i o kojima je putnik obaviješten kod uplate. Ako uvjeti omogućuju dijelomični povrat sredstava, putnik je dužan priložiti sve dokumente koje zahtijeva pružatelj ili AVIO-KARTE.HR. Ako putnik otkaže putovanje manje od 72 sati prije polaska, gubi pravo na povrat novca.

Otkazivanje putovanja putnik treba učiniti pismeno kod AVIO-KARTE.HR i neposredno kod pružatelja proizvoda ili usluge. To može napraviti preko e-pošte, faxa ili pošte. Otkaz putovanja nije konačan dok putnik ne dobije potvrdu o primitku otkaza od strane AVIO-KARTE.HR.

Reklamacije i pritužbe

Putnik može u zakonskom roku pismeno uložiti reklamaciju. Bez pismene reklamacije AVIO-KARTE.HR neće obrađivati zahtijev za sniženje cijena i druge zahtijeve zbog oštećenja. Putnik pismenu reklamaciju treba poslati na adresu: AVIO-KARTE.HR d.o.o., Ul. Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb.

Reklamacija treba biti potpisana, a podnijeti je može svaki putnik osobno ili treba za to opunomoćiti treću osobu. Punomoć treba biti priložena reklamaciji, u suprotnom je AVIO-KARTE.HR neće obrađivati. Reklamacija treba biti opravdana zbog čega je putnik dužan priložiti odgovarajuće dokaze i/ili potvrdu od hotela ili druge odgovajuće osobe o stvarnom stanju na temelju kojeg putnik ima pravo na reklamaciju. U slučaju reklamacije na proizvod ili uslugu pojedinog pružatelja, AVIO-KARTE.HR to rješava u ime putnika te zastupa interese putnika kod rješavanja svake reklamacije i šalje odgovore putnika na reklamaciju. AVIO-KARTE.HR ne preuzima odgovornost za izvršenje proizvoda ili usluge pružatelja nad kojim nema nadzora.

iii. Internetske rezervacije STAystudent – takozvane "on-line"rezervacije

Rezervaciju smještaja, tura, prijevoza, ... putnik može napraviti sam na internetskoj stranici AVIO-KARTE.HR – tvz. "on-line" rezervacija . Putnik može napraviti rezervaciju ili naručiti željeni proizvod ili uslugu najmanje 10 dana prije željenog datuma polaska. Rezervacija nije potvrđena sve dok putnik ne dobije potvrdu rezervacije od strane AVIO-KARTE.HR. Ako rezervaciju nije moguće napraviti, putnik je obaviješten od strane AVIO-KARTE.HR u roku dva radna dana preko telefona ili elektronske pošte.

Ako putnik želi rezervirati proizvod ili uslugu manje od 10 dana prije polaska ili ima posebne zahtjeve (na primjer rezervacija grupe preko 9 osoba), treba se obratiti direktno u poslovnicu AVIO-KARTE.HR preko telefona, faksa ili elektronske pošte. Ako željeni proizvod ili usluga zahtjeva dodatne troškove zbog kasne prijave (npr. brza pošta), putnik je dužan uplatiti i te troškove.

Putnik je uz rezervaciju dužan navesti sve podatke (kako su navedeni u valjanim dokumentima), priložiti dokumente koje zahtjeva proizvod i platiti troškove rezervacije ako to zahtjeva pojedini proizvod. Uvjeti rezervacije ovise o uvjetima određenog proizvoda; ti uvjeti se šalju putniku koji odlučuje na osnovi primljenih informacija. U slučaju da putnik uz rezervaciju ne navede pravilne podatke, snosi sve troškove i posljedice nastale zbog nepravilnih podataka. Neki pružatelji usluga nude rezervacije na zahtjev (tvz. request). Ako dođe do takve ponude, putnik je obavješten o uvjetima takve rezervacije određenog pružatelja usluga i dužan je poštivati ih ako prihvati njihovu ponudu.

Dan isplate je dan na koji putnik izvrši uplatu u podružnici AVIO-KARTE.HR ili kada AVIO-KARTE.HR dobije isplatu na svoj transakcijski račun; isplata mora biti vidljiva na transakcijskom računu AVIO-KARTE.HR za vrijeme radnog vremena. Putnik može platiti gotovinom ili na drugi način. Sukladno s uvjetima negotovinskog poslovanja financijskih institucija, u slučaju povrata sredstava AVIO-KARTE.HR ne može isplatiti gotovinu, ali putnik može zahtijevati kredit ako na njega ima pravo.

Nakon obavljene rezervacije i uplate, AVIO-KARTE.HR izdaju "voucher", koji vrijedi kao potvrda rezervacije i uplate proizvoda ili usluge. Putnik uvijek treba imati sa sobom voucher kao potvrdu o rezervaciji i plaćanju. Pružatelj usluge ili proizvoda ga bez "vouchera" nije dužan preuzeti. AVIO-KARTE.HR je posrednik između putnika i pružatelja usluga ili proizvoda i kao takav ne odgovara za pojedine uvjete određenog pružatelja usluga ili proizvoda. AVIO-KARTE.HR nije odgovoran za bilo kakve zahtjeve, gubitke, štetu i troškove u slučaju štete, nesreće ili smrti, oštećenja ili gubitka prtljage ili druge imovine, nezadovoljstvo, razočaranje, nervozu ili frustraciju koja može nastati zbog: 

a) pogreške druge stranke;

b) mehaničkog kvara, akcije vlade, vremena ili drugih faktora na koje AVIO-KARTE.HR nema utjecaja;

c) neuspjeha putnika da pridobije sve potrebne dokumente;

d) putnikove nesposobnosti ili nepažnje da slijedi upute koje uključuju, ali nisu ograničene na prijavu (check-in), odjavu (check-out), upravljanje prtljagom;

e) otkazivanja ili promjene ponude putovanja iz bilo kojeg razloga;

f) bilo kojih fizičkih ograničenja ili zdravstvenih problema putnika.

Promjene i otkazivanja

Putnik može zahtjevati promjene putovanja (na primjer promjena imena, broja putnika, datuma, destinacije ... ), ali u okviru uvjeta koje diktira pružatelj usluge ili proizvoda. Osim troškova koje zahtijeva usluga ili proizvod, putnik je svaku promjenu dužan platiti AVIO-KARTE.HR pristojbu od 192 KN i moguće druge troškove koje zaračunava pružatelj usluge ili proizvoda i o kojima je putnik obaviješten kod rezervacije prije uplate. Sve promjene trebaju biti napravljene najmanje tjedan dana prije polaska ili u roku kojeg određuje pružatelj usluge ili proizvoda.

U slučaju da putnik otkaže putovanje više od 72 sata prije polaska, troškovi otkazivanja iznose 192 KN za izdani voucher i druge potencijalne troškove otkazivanja, koje zaračunava pružatelj usluga i o kojima je putnik obaviješten kod uplate. Ako uvjeti omogućuju dijelomični povrat sredstava, putnik je dužan priložiti sve dokumente koje zahtijeva pružatelj ili AVIO-KARTE.HR. Ako putnik otkaže putovanje manje od 72 sati prije polaska, gubi pravo na povrat novca.

Otkazivanje putovanja putnik treba učiniti pismeno kod AVIO-KARTE.HR i neposredno kod pružatelja proizvoda ili usluge. To može napraviti preko e-pošte, faxa ili pošte. Otkaz putovanja nije konačan dok putnik ne dobije potvrdu o primitku otkaza od strane AVIO-KARTE.HR.

Reklamacije i pritužbe

Putnik može u zakonskom roku pismeno uložiti reklamaciju. Bez pismene reklamacije AVIO-KARTE.HR neće obrađivati zahtijev za sniženje cijena i druge zahtijeve zbog oštećenja. Putnik pismenu reklamaciju treba poslati na adresu: AVIO-KARTE.HR d.o.o., Ul. Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb.

Reklamacija treba biti potpisana, a podnijeti je može svaki putnik osobno ili treba za to opunomoćiti treću osobu. Punomoć treba biti priložena reklamaciji, u suprotnom je AVIO-KARTE.HR neće obrađivati. Reklamacija treba biti opravdana zbog čega je putnik dužan priložiti odgovarajuće dokaze i/ili potvrdu od hotela ili druge odgovajuće osobe o stvarnom stanju na temelju kojeg putnik ima pravo na reklamaciju. U slučaju reklamacije na proizvod ili uslugu pojedinog pružatelja, AVIO-KARTE.HR to rješava u ime putnika te zastupa interese putnika kod rješavanja svake reklamacije i šalje odgovore putnika na reklamaciju. AVIO-KARTE.HR ne preuzima odgovornost za izvršenje proizvoda ili usluge pružatelja nad kojim nema nadzora.

Pratite avio-karte.hr

Kupnja avio karte kod nas

  • Najniže cijene letova
  • Stalno svježe destinacije
  • Jednostavna i brza rezervacija
  • Ljubazna podrška
  • Pomoć kod promjena i otkaza

Top ponude

  • New York 2.598 kn
  • Sydney 6.999 kn
  • Los Angeles 4.499 kn

Avio prijevoznici